Startsida Beskriver våra tjänster EU Guiden - Din Guide till EU-pengarna Nyheter inom EU-finansiering Arbeta hos oss Om CoFund
 

Frågor & svar

Vad är EU-stöd? Vad kostar hjälp med ansökan?
Vem kan söka? Vad innebär en finansieringsanalys?
Vilka kostnader finansieras? Vad händer efter genomförd analys?
Vilka aktiviteter finansieras? Är jag garanterad stöd?
Vilka områden är stödberättigade?    
Hur ser ansökningsprocessen ut?    

Vad är EU-stöd?
EU-stöd är ekonomiska bidrag till specifika projekt som utbetalas från EUs gemensamma budget. Stöden investeras i prioriterade områden som tex företag i regioner med svagt näringsliv, nya och mindre företag, forskning och teknisk utveckling, spridning av ny teknik, miljöinvesteringar etc. Inom varje prioriterat område finns en mängd olika stödprogram ur vilka svenska företag och organisationer kan ansöka om stöd till sin verksamhet. Under 2002 investerade EU totalt 98 miljarder euro i olika typer av projekt. Storleken på bidraget varierar stort beroende på vilken typ av projekt det rör sig om.

Vem kan söka?
EUs stödprogram kan sökas av små och stora företag, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar, institut, kommuner, landsting, offentliga organisationer - d v s alla - har möjlighet att söka offentligt stöd för investeringar och projekt. Stödprogrammen skiljer sig dock åt både vad gäller inriktning och ansökningsregler. Därför är det viktigt att läsa igenom ansökningshandlingarna noggrant innan man påbörjar ansökningsarbetet. Observera att nystartade företag och företag med färre än 4 anställda har begränsade möjligheter att söka stöd.

Vilka kostnader finansieras?
För varje stödprogram gäller särskilda prioriteringar och regler för vilka kostnader som man kan söka stöd för. Generellt gäller att ca 50 procent av den totala projektkostnaden kan finansieras med EU-stöd. Resterande del, den så kallade medfinansieringen, utgörs normalt av egna lönekostnader. Därmed ställs inget krav på externt kapital i projektet. Storleken på bidragsbeloppet varierar mellan några tusen kronor upp till flera miljoner kronor per projekt. Nedan följer ett par exempel på stödberättigade kostnader.

Lönekostnader
Externa konsulter
Utrustning, maskiner, datorer
Resor & logi
Marknadsföring
Administration

Vilka aktiviteter finansieras?
För varje stödprogram gäller särskilda prioriteringar och regler för vilka aktiviteter som man kan söka stöd för. Nedan framgår dock ett par exempel på aktiviteter som man kan söka stöd för genom olika stödprogram.

Utveckling av produkter och tjänster
Forskning och utveckling
Förstudier och marknadsanalyser
Marknadsföring och kommersialisering
Utbildning och kompetensutveckling
Nyanställningar
Företagsetablering
Internationalisering och nyetablering
Projektexport
Biståndsprojekt
Planering av EU-projekt
Internationella samarbetsprojekt

Vilka områden är stödberättigade?
Varje program gäller speciella kriterier för vilka områden inom vilka man kan söka stöd. Nedan framgår ett par exempel på stödområden.

Andra kontinenter inkl Asien, Afrika och Latinamerika
Central och Östeuropa
Forskning och utveckling
Hälsa
IT och telekom
Jordbruk
Media och kultur
Miljö, energi och transport
Små och medelstora företag
Regional utveckling
Rättsliga och inrikes frågor
Sysselsättning och socialpolitik
Utbildning, utbyten och praktik
Planeringsbidrag

Hur ser ansökningsprocessen ut?
Ansökan om EU-bidrag skiljer sig åt beroende på projektets ambitionsnivå samt vilket stödprogram ansökan gäller. Generellt kan man dock säga att varje EU-ansökan följer fyra steg: 1) projektidé, 2) identifiering av stödprogram, 3) utformning av ansökan och 4) inlämning. För många projekt utgör även processen att hitta lämpliga partners en väsentlig del av arbetet. Detta gäller speciellt i större internationella projekt. Arbetet med av ansökan inbegriper även en regelbunden kontakt med ansvariga myndigheter.

Vad kostar hjälp med ansökan?
De flesta uppdragen inleds med en finansieringsanalys. Priset för denna är 9.800 kr ex moms. För hjälp med ansökan är CoFunds arvode uppdelad på en fast och en rörlig del. Modellen bygger på principen om full ersättning vid framgångsrik ansökan, annars utgår ett lägre arvode. Observera att CoFund INTE åter sig uppdrag som enbart baseras på success-fees. Däremot delar vi gärna risken med våra kunder. Vi tror att en sådan modell skapar rätt incitament för båda parter. Arvodets storlek, och förhållandet mellan den fasta och rörliga delen, varierar beroende på typ av ansökan och arbetsinsats.

Vad innebär en finansieringsanalys?
En finansieringsanalys innebär att en erfaren rådgivare på CoFund undersöker dina möjligheter till att söka offentlig finansiering. Analysen inleds med att du beskriver ditt investeringsbehov som vi därefter matchar med de hundratals stödprogram som finns inom Sverige och EU. Arbetet resulterar i en överskådlig rapport med information om relevanta stöd och bidrag för din verksamhet.

Vad händer efter genomförd analys?
Efter att vi genomfört analysen diskuterar vi om, och i så fall hur, vi ska gå vidare med ansökan. Vissa kunder väljer att sköta hela ansökningsprocessen på egen hand medan andra väljer att anlita oss. Självklart rekommenderar vi våra kunder att avvakta med ansökan om vi bedömer att förutsättningarna för en framgångsrik ansökan är för svag.

Är jag garanterad stöd?
Vi kan tyvärr inte garantera att analysen ska resultera i ett visst antal program, belopp, ansökningstider mm. Anledningen är att varje uppdrag är unikt och att det är omöjligt för oss bedöma möjligheterna innan vi utvärderat alla förutsättningar. Vi kan inte heller garantera att du i slutändan får stöd till din verksamhet. Vad vi däremot kan lova dig är att vi kommer göra allt vi kan för du ska bli nöjd!
 

 
Våra tjänster
»
Finansieringsanalys

» Ansökan
» Projektstöd
» Frågor & svar